Zrůbek

Křižovatka na pravém břehu Vltavy s hospodou a lodičkami.
Křižovatka silnic a vod - to je Zrůbek.
Místo pro odpočinek unaveného řidiče, rodinky s dětmi na výletě, nebo party kamarádů hledajících trochu povyražení.
Dát si oběd ve zdejší útulné hospodě a pak se jít projít kolem vody je příjemný relax.

Podobným způsobem tohle místo lidé využívají už pěkných pár století. Zrůbek má dlouhou a poutavou historii.

Název lokality má původ v pojmenování dřevěné stavby, která zde kdysi stála a sloužila jako útočiště strážcům brodu a povozníkům.

Byl to srub, čili také sroubek, srůbek – Zrůbek.                                                                                       

Od dávných dob bývala na soutoku Vltavy a Brziny křižovatka obchodních stezek. Lidé zde využívali přirozenou vodní cestu vltavským řečištěm. Po souši tudy vedla jedna z důležitých cest z jihu na sever a jiná ze západu na východ. Takto strategické místo přímo vybízelo stát se překladištěm a obchodním centrem.                                                                                                     

První známá písemná zmínka o Zrůbku je z doby vlády Karla lV., z roku 1352, kdy tehdejší kronikář píše o přívoze přes Vltavu. V oněch dobách byl Zrůbek částí statku Křepenice, příslušného k panství rodu Rožmberků.                                                        

Na konci 14. století, za vlády krále Václava lV., dali pánové z Rožmberka k ochraně zrůbecké křižovatky vystavět na skalním ostrohu nad Vltavou, na místě zmíněného srubu, tvrz. V písmech z roku 1400 se již píše o hotové tvrzi, kde vykonával úřad purkrabího pan Přibík z Mitrovic. Archeologické nálezy dokazují, že hlavní budovu tvořila téměř čtvercová věž o rozměrech 16,5x15,25 metrů, přízemí bylo rozděleno na sedm prostor. Stavbu chránil strmý svah spadající k řece a na zbylých stranách příkop 9 metrů široký a 5 metrů hluboký. Přes příkop byl můstek, který umožňoval vstup.

Na tvrzi se vystřídalo několik purkrabích. Po panu Přibíkovi přišel pan Hroch z Beztahova. Hroch na Zrůbku vykonával funkci purkrabího krátce, ale stihl se zde zapsat významně a nehezky. Tento muž byl veřejně purkrabím a tajně loupežníkem - přepadal a okrádal kupce. Byl ale usvědčen a jeho pán, Jindřich z Rožmberka jej dal uvrhnut do žaláře. Naloupený poklad, který Hroch údajně ukryl v tvrzi, se

nenašel.

Po zlotřilci dosadil Rožmberk na místo purkrabího pana Heřmana z Kuřího.

Tvrz nesloužila svému účelu dlouho. Po vypuknutí husitských válek v r. 1420 se válečným katastrofám nevyhnulo ani Povltaví. Zrůbek byl patrně husity zničen, spolu s ostatními rožmberskými opěrnými body na Vltavě. Podle novodobých archeologických výzkumů byla tvrz i s přilehlou vesnicí vypálena.

Další písemná připomínka je až z roku 1541, kdy je zde zmiňován již jen poplužní dvůr a o málo později „ves s těmi zdmi pustejmi, které Zrubek slovou“.

Od roku 1580, za vlády krále Rudolfa II., byl zde pánem známý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan, po něm dědil Petr Vok z Rožmberka, který panství obratem prodal Zdeňku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic a na Vysokém Chlumci. Lobkovicové zde hospodařili až do roku 1948.

Místo na soutoku vod a na křižovatce cest nezůstalo dlouho opuštěné a vypleněné. Již v roce 1604 je zde připomínána hospoda. Byl to panský šenk. Zdejší šenkýř současně zastával i práci převozníka. Vrchnosti platil jedenkrát v roce daň, jejíž výše závisela na prosperitě podniku. Že hospoda dobře vynášela, je zřejmé z doložené vysoké spotřeby piva. Hostinští sem dováželi pivo z pivovaru v Sedlčanech, který však byl po rozšíření vysokochlumeckého pivovaru v roce 1746 zrušen. Pak dováželi pivo z Vysokého Chlumce.

V roce 1938 zde proběhla přestavba silnice a byl postaven hotel Zrůbek, tak jak jej známe dodnes. V souvislosti se stavbou se tomuto místu věnovali archeologové Národního muzea pod vedením dr. Jiřího Neustupného. Objevili veliké množství keramiky z doby Halštatské. Rozmanité střepy od malých mističek až po obrovské nádoby na obilí. Také základy mnoha roubených domů. To vše dokazuje existenci významného sídliště, které zde bylo nejméně před třemi tisíci léty.

Osud tohoto místa je bohatý a zajímavý. Zrůbecké skály byly svědky přemnoha rozmanitých lidských údělů, práce a snažení, také soubojů a loupení, vítězství i proher, nadějí naplněných i nenaplněných. Lidé se tu modlili k různým bohům, sloužili různým pánům, měli touhy, vášně, obavy a pověry. Zanechali zde svoji energii. Kam se ta energie poděla? Nikam. Je stále na Zrůbku přítomna. Je to duch místa. Genius loci.

                                                                                                                                                         Ivana Nováková